Danh sách việc làm

NOC D: VIỆC LÀM LAO ĐỘNG PHỔ PHÔNG

NOC C: VIỆC LÀM TAY NGHỀ

NOC B: VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN

NOC A: VIỆC LÀM CHUYÊN GIA

NOC 0: VIỆC LÀM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH